انتقاد عبدالهیان از کشتار راه‌پیمایان روز قدس در نیجریه

View original - 

انتقاد عبدالهیان از کشتار راه‌پیمایان روز قدس در نیجریه