دفاع محمدرضا شریفی‌نیا از انتخاب دخترش:«کارگردان می‌خواست غرور را منتقل…

View original: 

دفاع محمدرضا شریفی‌نیا از انتخاب دخترش:«کارگردان می‌خواست غرور را منتقل…