آیا پرورش بوقلمون در شرایط بد اقتصادی توجیه دارد؟

Continued here: 

آیا پرورش بوقلمون در شرایط بد اقتصادی توجیه دارد؟