قیمت لاستیک خودرو

قیمت روز لاستیک انواع خودرو در بازار ایران

 

لاستیک خودرو گروه : پژو ۲۰۶ . پژو ۴۰۵٫ پژو پرشیا . روآ

قیمت دو حلقه ( ریال )

کارکرد مفید
( کیلومتر )
سایز مدل لاستیک
۲,۸۵۰,۰۰۰ ۵۰٫۰۰۰ ۱۸۵٫۷۰٫۱۴ آچیلس اندونزی
۲,۹۰۰,۰۰۰ ۸۰٫۰۰۰ ۱۹۵٫۶۵٫۱۴ آچیلس اندونزی
۳,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰٫۰۰۰ ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ اینفینتی / چین
۸۰٫۰۰۰ ۱۸۵٫۶۵٫۱۴  برجستون / تایلند
۹۰٫۰۰۰ ۲۰۵٫۶۰٫۱۴  برجستون / تایلند
۳,۸۵۰,۰۰۰ ۷۰٫۰۰۰ ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ دلیوم / اندونزی
۲,۷۰۰,۰۰۰ ۸۰٫۰۰۰ ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ زیتکس
۲,۳۰۰,۰۰۰ ۷۰٫۰۰۰ ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ بارز
۳,۷۰۰,۰۰۰ ۹۰٫۰۰۰ ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ فدرال
۹۰٫۰۰۰ ۲۰۵٫۵۰٫۱۶ فدرال
۳,۹۵۰,۰۰۰ ۹۰٫۰۰۰ ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ کومهو
۲,۸۰۰,۰۰۰ ۶۰٫۰۰۰ ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ کومهو / چین
۳,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰٫۰۰۰ ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ کومهو / ویتنام
۳,۳۰۰,۰۰۰ ۷۰٫۰۰۰ ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ کومهو / کره
۲,۱۰۰,۰۰۰ ۷۰٫۰۰۰ ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ کویر تایر
۲,۱۰۰,۰۰۰ ۷۰٫۰۰۰ ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ یزد تایر
۷۰٫۰۰۰ ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ گود یر
۲,۶۰۰,۰۰۰ ۶۰٫۰۰۰ ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ نکسن
۳,۸۰۰,۰۰۰ ۸۰٫۰۰۰ ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ نکسن . چین
۳,۹۰۰,۰۰۰ ۸۰٫۰۰۰ ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ نکسن / کره
۴,۴۰۰,۰۰۰ ۷۰٫۰۰۰ ۲۰۵٫۴۵٫۱۶ نیوتون / اندونزی
۹۰٫۰۰۰ ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ میشلن
۹۰٫۰۰۰ ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ هانکوک
۳,۴۰۰,۰۰۰ ۷۰٫۰۰۰ ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ هانکوک کره
۲,۹۰۰٫۰۰۰ ۷۰٫۰۰۰ ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ رودستون / چین
۴,۴۰۰,۰۰۰ ۹۰٫۰۰۰ ۲۰۵٫۵۰٫۱۶  رودستون
۳,۲۰۰,۰۰۰   ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ رودستون / کره
۳,۸۵۰,۰۰۰ ۹۰٫۰۰۰ ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ رودستون / کره
۳,۷۵۰,۰۰۰ ۹۰٫۰۰۰ ۲۰۵٫۶۵٫۱۴ رودستون / کره
۴,۵۰۰,۰۰۰ ۹۰٫۰۰۰ ۲۱۵٫۴۵٫۱۷ رودستون / کره
لاستیک خودرو گروه : زانتیا . سمند . تندر ۹۰

قیمت دو حلقه ( ریال )

کارکرد مفید
( کیلومتر )
سایز مدل لاستیک
۸۰٫۰۰۰ ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ بریجستون / تایلند
۳,۴۵۰,۰۰۰ ۸۰٫۰۰۰ ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ رودستون / کره
۴,۱۰۰,۰۰۰ ۹۰٫۰۰۰ ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ رودستون / کره
۴,۴۰۰,۰۰۰ ۷۰٫۰۰۰ ۲۱۵٫۴۵٫۱۷ رودستون / کره
۳,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰٫۰۰۰ ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ کورسا / اندونزی
۴,۱۰۰,۰۰۰ ۸۰٫۰۰۰ ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ابولو . هند
۲,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰٫۰۰۰ ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ بارز
۲,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰٫۰۰۰ ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ یزد تایر
۳.۱۰۰٫۰۰۰ ۶۰٫۰۰۰ ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ یزد تایر
۲,۷۵۰,۰۰۰ ۷۰٫۰۰۰ ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ کومهو / چین
۳,۰۰۰,۰۰۰ ۸۰٫۰۰۰ ۱۹۵٫۵۵٫۱۵ کومهو / چین
۴,۴۰۰,۰۰۰ ۹۰٫۰۰۰ ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ کومهو / ویتنام
۲,۷۵۰,۰۰۰ ۶۰٫۰۰۰ ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ کویر تایر
۲,۸۰۰,۰۰۰ ۶۰٫۰۰۰ ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ کویر تایر
۳,۴۰۰,۰۰۰ ۸۰٫۰۰۰ ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ نکسن / کره
۴,۲۰۰,۰۰۰ ۹۰٫۰۰۰ ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ نکسن / کره
لاستیک خودرو گروه : ام وی ام ۱۱۰ . پراید . ماتیز

قیمت دو حلقه ( ریال )

کارکرد مفید
( کیلومتر )
سایز مدل لاستیک
۲,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰٫۰۰۰ ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ اورنت
۲,۶۰۰,۰۰۰ ۵۰٫۰۰۰ ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ اورنت
۲,۰۵۰,۰۰۰ ۶۰٫۰۰۰ ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ بارز
۲٫۷۵۰٫۰۰۰ ۵۰٫۰۰۰ ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ رودستون
۲,۸۰۰,۰۰۰ ۸۰٫۰۰۰ ۱۸۵٫۶۰٫۱۳ رودستون
۳,۲۰۰,۰۰۰ ۸۰٫۰۰۰ ۱۹۵٫۷۰٫۱۴ رودستون / کره
۲,۸۰۰,۰۰۰ ۷۰٫۰۰۰ ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ فدرال
۲,۳۰۰,۰۰۰ ۷۰٫۰۰۰ ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ کورسا / اندونزی
۲,۵۰۰,۰۰۰ ۶۰٫۰۰۰ ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ کومهو / چین
۲,۵۰۰,۰۰۰ ۶۰٫۰۰۰ ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ کومهو / کره
۲,۹۵۰,۰۰۰ ۷۰٫۰۰۰ ۱۸۵٫۶۰٫۱۳ کومهو / کره
۱,۶۵۰,۰۰۰ ۷۰٫۰۰۰ ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ کویر تایر
۱,۸۰۰,۰۰۰ ۸۰٫۰۰۰ ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ یزد تایر
۲,۳۰۰,۰۰۰ ۸۰٫۰۰۰ ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ یزد تایر
۲,۱۰۰,۰۰۰ ۸۰٫۰۰۰ ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ گود یر
۲,۳۰۰,۰۰۰ ۸۰٫۰۰۰ ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ نکسن
۲,۵۰۰,۰۰۰ ۸۰٫۰۰۰ ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ نکسن . کره
۲,۱۰۰,۰۰۰ ۷۰٫۰۰۰ ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ هانکوک
۲,۷۰۰,۰۰۰ ۸۰٫۰۰۰ ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ هانکوک
۲,۴۰۰,۰۰۰ ۶۰٫۰۰۰ ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ هانکوک
لاستیک خودرو گروه : پیکان

قیمت دو حلقه ( ریال )

کارکرد مفید
( کیلومتر )
سایز مدل لاستیک
۲,۳۵۰,۰۰۰ ۶۰٫۰۰۰ ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ اسبکتورا . اندونزی
۵۰٫۰۰۰ ۱۶۵٫۶۰٫۱۳ ایران تایر
۲,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰٫۰۰۰ ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ بارز
۲,۵۵۰,۰۰۰ ۸۰٫۰۰۰ ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ دلیوم . اندونزی
۲,۵۰۰,۰۰۰ ۸۰٫۰۰۰ ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ رودستون . دور سفید
۲,۵۰۰,۰۰۰ ۷۰٫۰۰۰ ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ کورسا . اندونزی
۲,۴۵۰,۰۰۰ ۷۰٫۰۰۰ ۱۸۵٫۷۰٫۱۳ کومهو
۱,۵۰۰,۰۰۰ ۵۰٫۰۰۰ ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ کویر تایر
۱,۴۰۰,۰۰۰ ۵۰٫۰۰۰ ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ گلدستون
۲,۷۵۰,۰۰۰ ۸۰٫۰۰۰ ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ مارشال . دور سفید
۲,۷۵۰,۰۰۰ ۸۰٫۰۰۰ ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ نکسن . دور سفید
۲,۷۵۰,۰۰۰ ۸۰٫۰۰۰ ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ نکسن . دور سفید . چین
۱,۳۰۰,۰۰۰ ۵۰٫۰۰۰ ۱۶۵٫۶۰٫۱۳ یزد تایر
۱,۵۰۰,۰۰۰ ۶۰٫۰۰۰ ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ یزد تایر
لاستیک خودرو گروه : ریو . هیوندای ورنا . دوو سیو . دو ریسر . دوو اسپیرو

قیمت دو حلقه ( ریال )

کارکرد مفید
( کیلومتر )
سایز مدل لاستیک
۲,۵۰۰,۰۰۰ ۷۰٫۰۰۰ ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ اورنت . چین
۳,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰٫۰۰۰ ۱۸۵٫۷۰٫۱۳ اورنت
۲,۹۰۰,۰۰۰ ۸۰٫۰۰۰ ۱۸۵٫۷۰٫۱۳ رودستون
۲,۵۰۰,۰۰۰ ۸۰٫۰۰۰ ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ رودستون . کره
۲,۱۰۰,۰۰۰ ۶۰٫۰۰۰ ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ بارز
۲,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰٫۰۰۰ ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ کویر تایر
لاستیک خودرو گروه : مگان. مزدا۳ .ماکسیما . تویوتا کمری . هیوندای آزرا

قیمت دو حلقه ( ریال )

کارکرد مفید
( کیلومتر )
سایز مدل لاستیک
۴,۵۰۰,۰۰۰ ۸۰٫۰۰۰ ۲۰۵٫۶۵٫۱۵ رودستون . کره
۷,۵۰۰,۰۰۰ ۹۰٫۰۰۰ ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ فالکن ژاپن
۸۰٫۰۰۰ ۲۲۵٫۵۰٫۱۷ فالکن ژاپن
۴,۰۰۰,۰۰۰ ۸۰٫۰۰۰ ۲۰۵٫۵۰٫۱۶ کومهو
۸۰٫۰۰۰ ۲۰۵٫۶۰٫۱۶ کومهو . ویتنام
۹۰٫۰۰۰ ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ میشلن
۹۰٫۰۰۰ ۲۳۵٫۵۵٫۱۷ میشلن
۴,۴۰۰,۰۰۰ ۸۰٫۰۰۰ ۲۰۵٫۵۰٫۱۶ نکسن . کره
۴,۰۰۰,۰۰۰ ۹۰٫۰۰۰ ۲۰۵٫۶۵٫۱۵ نکسن . کره
۴,۲۰۰,۰۰۰ ۹۰٫۰۰۰ ۲۱۵٫۵۵٫۱۶ نکسن . کره
۷,۲۰۰,۰۰۰ ۹۰٫۰۰۰ ۲۳۵٫۵۵٫۱۷ نکسن . کره
۴,۳۰۰,۰۰۰ ۸۰٫۰۰۰ ۲۱۵٫۵۵٫۱۶ نیتون . اندونزی
۷,۸۰۰,۰۰۰ ۹۰٫۰۰۰ ۲۳۵٫۵۵٫۱۷ هانکوک
۵,۹۰۰,۰۰۰ ۶۰٫۰۰۰ ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ یوکوهاما . ژاپن
۶۰٫۰۰۰ ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ یوکوهاما . ژاپن
۹۰٫۰۰۰ ۲۲۵٫۵۰٫۱۷ مارشال . کره
۸۰٫۰۰۰ ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ مارشال
نظر شما در مورد این مطلب چیست ؟
  • عالی  
  • خوب  
  • متوسط  
  • ضعیف  
  • بی فایده