از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش ( آلبرت انیشتین)

احتصاصی بایگانی

صفحه 1 از 3123