كسی كه دارای عزمی راسخ است، جهان را مطابق میل خویش عوض می كند (گوته)

نجوم بایگانی

صفحه 1 از 11