فقط کمی مهربان تر

یادمه قدیم ها که مدرسه می رفتیم یکی از موضوع های همیشگی انشاء فواید درخت بود . واقعاً ما فواید درخت را می دانیم و آنها را اینگونه ناجوانمردانه به آتش می کشیم ؟! نمی خواهم از فواید درخت بگم فقط