از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش ( آلبرت انیشتین)

ساعت مچی بایگانی

صفحه 1 از 11