آموزش شنا به سگ

سگ ها بازی با آب را دوست دارند و از ان نمیترسند . به همین دلیل و گاهی برای نجات صاحبانشان خود را به آب میندازند و البته این موضع برایشان خطرناک هم خواهد بود . البته به صورت ذاتی