آموزش شنا به سگ

سگ ها بازی با آب را دوست دارند و از ان نمیترسند . به همین دلیل و گاهی برای نجات صاحبانشان خود را به آب میندازند و البته این موضع برایشان خطرناک هم خواهد بود . البته به صورت ذاتی


اعترافات سگ ها

اعترافات سگ ها نام مجموعه ای از تصاویر است که سگ های شیطون  و خرابکار را در حال اعتراف به اقدامات ناهنجارشان نشان میدهد .   ۱     ۲     ۳     ۴     ۵