نقاشی های سه بعدی

محمد اجله هنرمند با استعداد سوریه ای نقاشی های سه بعدی زیبایی توسط مداد سیاه و مدادهای رنگی خلق کرده است . برخی از این نقاشی های سه بعدی برای افزایش بیشتر توهم سه بعدی بودن همراه با اشیاه دیگر