كسی كه دارای عزمی راسخ است، جهان را مطابق میل خویش عوض می كند (گوته)

لیوان بایگانی

صفحه 1 از 212