هر کس مرتکب اشتباهی نشده، اکتشافی هم نکرده است (گالیله)

مجسمه بایگانی

صفحه 1 از 212