نقاشی های مدادی

یکی از نقاشان مجارستانی نقاشی های زیبایی با مداد با جزئیات کامل و با ظرافت خاصی خلق کرده که زمانی به صورت مستقیم به آنها نگاه می شود هیچ کدام از این نقاشی های مدادی طرح نرمال و طبیعی خود را