نقاشی یا آیینه

جای بوم را با آیینه ای در همان سایز عوض میکنیم و حالا تصویری بسیار زیبا از طبیعت داریم . گویی که نقاشی بسیار ماهر این تصویر را خلق کرده  . به حق هر گوشه از طبیعت خود نشانه خالقی


مجسمه های پولی

هنرمند  کانادایی   Kristi Malakoff   با پول واقعی مجسمه های منحصر به فردی ساخته است . این هنرمند با جمع آوری اسکناس های رایج کشورها آثار زیبایی میسازد .