كسی كه دارای عزمی راسخ است، جهان را مطابق میل خویش عوض می كند (گوته)

هنر نقاشی بایگانی

صفحه 1 از 11