انسان باید از هر حیث چه ظاهر و چه باطن، زیبا و آراسته باشد (آنتوان چخوف)

هنر نقاشی بایگانی

صفحه 1 از 11